BG

EN

Оценки на жилищни имоти - апартаменти, къщи, вили и гаражи или паркоместа към тях

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота. В случай на собственост върху земя и сграда (или за оценка на дворно място):
 • Нотариален акт за правото на собственост върху земята;
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота

Оценки на нежилищни имоти - офиси, магазини, търговски сгради, заведения, медицински центрове, складове, индустриални имоти

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота. В случай на собственост върху земя и сграда (или за оценка на дворно място):
 • Нотариален акт за правото на собственост върху земята;
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Сключени договори за наем към момента на оценката

Оценка на незавършено строителство

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята. Нотариален акт за: учредено право на строеж; право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда; Одобрена строителна документация; Скица /виза/ за проучване и проектиране.
 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект.
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
 • Удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за етап на завършеност груб строеж

Оценки на имоти, генериращи приход

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Инвентарна книга
 • Финансови отчети
 • Приходи от леглова база, ресторант и др. дейности, брой стаи/легла и заетост (за хотел) или продадени горива (за бензиностанция) ИЛИ Сключени договори за наем към момента на оценката

Оценки на парцели - в регулация, извън регулация, с разрешение за строеж

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.
 • Виза за проучване и проектиране (ако има)
 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект (ако има).

Оценки на земеделски земи

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Оценки на електроцентрали - Фотоволтаични електроцентрали, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, ветрогенератори, биомаса

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Описание на електроцентралата
 • Инвентарна книга
 • Финансови отчети
 • Договори за изкупуване на електроенергията и за присъединяване
 • Данни за произведена електроенергия