Оценка на бизнес

Амрита - Оценка за бизнес

Оценката на търговско предприятие е процес на определяне на общата стойност на бизнеса, който зависи от стойността на материалните и нематериалните активи и пасиви, ефективността на процесите, наличието на конкурентни предимства, стойността на човешките ресурси и много други показатели.

Приложението на подобен вид оценяване обхваща широк набор от нужди като определяне на пазарна цена, финансова отчетност, определяне на продажна цена, установяване на собственост на партньори и други.

Инструментите, използвани за оценяване, могат да варират в зависимост от развитието на компанията и сектора.

Общи подходи за оценка на бизнес

В процеса се включва преглед на финансовите отчети, анализ на моделите на парични потоци и сравняване с конкурентите в областта. Правят се задълбочени проучвания за състоянието – правно, финансово, икономическо, стопанско, пазарно присъствие, анализ на сферата, в която работи бизнеса, техническо, технологично, и др., като се докладват и източниците на използваната информация. Установяват се и различни законови ограничения или предимства, свързани с нормалното функциониране на обекта/ актива.

Цели и процес при оценяване на търговско предприятие

1. Определяне стойността на дялове или акции

Оценяването на дялове и акции се извършва въз основа на количествени техники и стойността им ще варира в зависимост от пазарното търсене и предлагане. Цената им в компании, които се търгуват публично, може да бъде лесно проверена. Установяването на реалната цена в случаите на непублични компании е предизвикателство, с което лицензираните консултанти на Амрита може да ви помогнат.

2. Определяне стойността на активи:

Оценяването на активите е едно от най-важните неща, които трябва да се извършат от всяка фирма. Включва процеса на определяне на стойността на конкретен имот, включително акции, облигации, сгради, машини или земя, който се провежда обикновено, когато една компания или актив трябва да бъде продаден, застрахован или поет от друго ръководство. Активите могат да бъдат категоризирани в материални и нематериални.

  • Материални активи: имат физическа форма, закупени са за производство на продукти или стоки за организацията или за предоставяне на услугите, които тя предлага. Материалните активи могат да бъдат категоризирани като: дълготрайни активи (земя, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар) или като текущи активи (материални запаси, стоки, вземания, парични средства).
  • Нематериални активи: нямат физическа форма, но все пак осигуряват бъдеща полза за компанията. Те могат да включват патенти, лога, франчайзи, полезни дизайни и търговски марки.

Оценките могат да се извършват или върху актив, или върху пасив, като например задължения или облигации, емитирани от компания.

3. Определяне стойността на бизнеса

Оценката на бизнеса е общ процес на определяне на икономическата стойност на цял бизнес или отдел на компанията. Тя може да се използва за определяне на справедливата стойност на един бизнес или предприятие по различни причини, включително продажната стойност, установяването на собственост на партньора, данъчно облагане и дори при развод. При нужда, собствениците на фирми често се обръщат към професионални бизнес оценители, за да получат обективна оценка за стойността на бизнеса им.

Необходими документи за бизнес оценка:

  • Кратко описание на дружеството – кога е създадено, дейност, персонал и др.
  • Инвентарна книга
  • Актове за собственост и скици на недвижимите имоти (ако има)
  • Финансови отчети за предходните три години и последния отчетен период
  • Договори, лицензи
  • Основни клиенти, конкуренти и доставчици
  • Подробна справка, касаеща задълженията и вземанията на дружеството по пера

Срокове за изпълнение на оценка на бизнес

Сроковете за изготвяне на оценки са между 5 и 10 работни дни в зависимост от сложността и предназначението на оценката.
За повече информация и въпроси позвънете на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни пишете на office@amrita.bg.