Оценка на недвижими имоти

Amrita - Оценки на жилищни имоти

Какво представлява експертна оценка на недвижими имоти

Оценката на недвижим имот дава реалната негова парична стойност към днешна дата. Всяка оценка се основава на задълбочено проучване на пазарните условия и множество фактори и данни за имота и външната среда. За изготвянето на пазарна оценка прилагаме последните български, европейски и международни стандарти за оценяване и всички основни подходи на оценка – пазарен подход, приходен подход и разходен подход.

Оценяването се извършва на място, от експерти по оценка на недвижими имущества.
Колекция от технически, икономически и правни параметри ни позволява обективно да оценим пазарната стойност на вашето имущество по отношение на местния пазар в момента.

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя на оценяваните активи. Базовият ценоразпис на услугите ни може да бъде намерен тук.

Какви видове недвижимо имущество оценяваме в Амрита

1. Жилищни имоти:

 • Апартаменти;
 • Къщи;
 • Вили;
 • Гаражи/паркоместа към тях;

Можем да оценим даден обект след оглед на място. Основните и най-важни неща за оценката са: местоположението, тип строителство, квадратура, етаж, изложение на стаите, състояние на жилището, състояние на общите части, шум, гледка

Amrita - Оценки на нежилищни имоти

2. Нежилищни имоти:

 • Офиси;
 • Магазини;
 • Търговски сгради;
 • Складове;
 • Индустриални имоти;

Нежилищните имоти са използвани като средство за производство и търговия, но не са със статут на жилищна сграда. Оценката предоставя възможност за определяне на оптималния подход за тяхното използване. Може да послужи за целите на застраховането, при сделки за покупко-продажба, при определяне на наема на сгради, при оценяване на стойността на акции и дялове и други.

Amrita - Оценки на имоти, генериращи приход

3. Оценки на имущество, генериращо приход:

 • Хотели;
 • Къщи за гости;
 • Мотели;
 • Бензиностанции;
 • Зърнобази и други;

При тази оценка се взима пазарната стойност и пазарния наем и се правят допускания, свързани с факти, които съществуват към датата на оценяване – например техническо състояние на обекта, конкретни икономически и пазарни данни, наличие на договор за наем с конкретни очаквани условия, техническо и икономически обосновано бъдещо обновяване/надстрояване на обекта и други.

Amrita - Оценки на парцели - в регулация, извън регулация, с разрешение за строеж

4. Оценки на парцели – в регулация, извън регулация, с разрешение за строеж

Amrita - Оценка на незавършено строителство

5. Оценка на незавършено строителство.

Amrita - Оценки на земеделски земи

6. Оценки на земеделски земи

Amrita - Оценки на електроцентрали

7. Оценки на електроцентрали – фотоволтаични електроцентрали, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, ветрогенератори, биомаса

Необходими документи за оценка на недвижимо имущество


За да можем да извършим услугата имаме нужда от конкретна документация, която да ни помогне за изпълнение на възложените от клиента оценки.

Жилищен имот

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • При оценка на цели сгради – разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация

Нежилищен имот

 • Нотариален акт за правото на собственост върху имота/земята;
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Сключени договори за наем към момента на оценката

Оценка на незавършени имоти

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята. Нотариален акт за: учредено право на строеж; право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда;
 • Одобрена строителна документация;
 • скица /виза/ за проучване и проектиране
 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект.
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
 • Удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за етап на завършеност груб строеж

Оценка на имущество, генериращо приход.

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Инвентарна книга
 • Финансови отчети
 • Приходи от леглова база, ресторант и др. дейности, брой стаи/легла и заетост (за хотел) или продадени горива (за бензиностанция) ИЛИ Сключени договори за наем към момента на оценката

Оценки на парцели – в регулация, извън регулаци, с разрешение за строеж

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.
 • Виза за проучване и проектиране (ако има)
 • Разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект (ако има).

Оценки на земеделски земи.

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Оценки на електроцентрали

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.
 • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Описание на електроцентралата
 • Инвентарна книга
 • Финансови отчети
 • Договори за изкупуване на електроенергията и за присъединяване
 • Данни за произведена електроенергия

Срокове за изпълнение на оценка на недвижимо имущество

 • апартамент – 3 дни
 • едноетажна къща с прилежаща земя – 3-4 дни
 • търговски обект /до 100 кв.м./ – 3-5 дни
 • офис /до 200 кв. м. РЗП/ – 3-5 дни
 • поземлен имот в/извън регулация – 4-5 дни
 • склад с прилежащ терен /до 300кв. м. РЗП/ – 3-5 дни

В зависимост от сложността и предназначението на оценката, стандартните ни срокове може да варират.

За повече информация и въпроси позвънете на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни пишете на office@amrita.bg.